Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Zamówienia publiczne

 

I. Prawo zamówień publicznych - definicja

 

Prawo zamówień publicznych obejmuje całokształt norm prawnych określających zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, tj. zawierania przez poszczególne podmioty realizujące zadania publiczne umów na usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmuje w szczególności regulacje dotyczące organów właściwych w sprawach zamówień, zasady postępowania o ich udzielenie, kontrolę udzielania zamówień czy środki ochrony prawnej.

 

Przepisy dotyczące zamówień publicznych obecnie zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, implementującej na grunt polskiego porządku prawnego przepisy prawa europejskiego, w tym zwłaszcza:

 • dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi,
 • dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

Do wskazanej ustawy wydano liczne przepisy wykonawcze, w szczególności:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać ma natomiast nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wdrażająca na grunt polski:

 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE,
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE,
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
 • dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane
 • dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. zostanie uchylona na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa zamówień publicznych

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Zajmujemy się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej i podatkowej dotyczącej zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, jak również regulacji odnoszących się do pokrewnych materii, zawartych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Naszej usługi adwokackie lub podatkowe w wyżej wskazanym zakresie oferujemy podmiotom uczestniczącym lub zamierzającym uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego, bez względu na branże ich działalności. Adwokaci i doradca podatkowy JJK świadczą pomoc prawną i podatkową na rzecz:

 • zamawiających w ramach zamówień publicznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych obowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
  • jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • innych państwowych jednostek organizacyjnych,
  • podmiotów prowadzących działalność sektorową (zamawiających sektorowych),
 • wykonawców w ramach zamówień publicznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających oferty lub zawierających umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • zamawiających na gruncie przepisów o  umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, tj. podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a Prawa zamówień publicznych, przedsiębiorstw publicznych w rozumieniu ustawy oraz innych podmiotów, jeżeli umowa koncesji jest zawierana w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Prawa zamówień publicznych,
 • wykonawców na gruncie przepisów o  umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, tj. osób fizycznych, osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych lub grup takich podmiotów, ubiegających się o zawarcie umowy koncesji lub składających ofertę,
 • koncesjonariuszy, tj. wykonawców, z którym zawarto umowę koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 • podmiotów publicznych, o których mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • partnerów prywatnych, o których mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym również przedsiębiorców zagranicznych,

i innych zainteresowanych podmiotów działających w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub jakimkolwiek innym miejscu w Polsce.

 

2. Co oferujemy?

 

Kancelarie prawne JJK zapewniają obsługę prawną i podatkową między innymi w takim zakresie i w takich kwestiach jak:

 • Planowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (przetargu nieograniczonego, przetarg ograniczonego, zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej) oraz konkursów.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o zawarcie umowy koncesji lub postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego.
 • Organizacja zamówień udzielanych przez jednostki sektora publicznego nieobjętych zakresem ustawy, w tym tzw. zamówień bagatelnych (np. Regulamin zamówień).
 • Zakres zastosowania poszczególnych trybów postępowania.
 • Zamówienia in-house.
 • Komunikacja i obieg dokumentów związanych z postępowaniem.
 • Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Projekty dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/; Opis Przedmiotu Zamówienia /OPZ/; informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej; projekty umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w tym umów jednostkowych i ramowych, istotnych postanowień umów itp.).
 • Projekty dokumentacji postępowania o zawarcie umowy koncesji (dokumenty koncesji, umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi itp.).
 • Projekty dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego (SIWZ, dokumenty koncesji, umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym itp.).
 • Ocena dokumentacji postępowań oraz dokonanych w nim czynności pod względem ich zgodności z prawem.
 • Składana w toku postępowania dokumentacja wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawarcie umowy koncesji lub umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu itp.).
 • Analiza i opinie prawna na temat zagadnień z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Analiza podatkowa, w tym podatkowa analiza porównawcza wybranych wariantów realizacji inwestycji.
 • Model realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Tryb wyboru partnera prywatnego.
 • Analiz prawna w zakresie ryzyk i ich podziału pomiędzy partnerów.
 • Umowy konsorcjum lub inne umowy o realizację wspólnego przedsięwzięcia.
 • Bieżące doradztwo i reprezentacja w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, postępowania o zawarcie umowy koncesji oraz postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego (wyjaśnienie treści warunków zamówienia, w tym pytania do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ, uczestnictwo w negocjacjach, doradztwo w zakresie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert itp.).
 • Komisje przetargowe.
 • Weryfikacja ofert.
 • Analiza umów na dostawy w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, w tym umów sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które mogą obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, a także innych umów na nabycie rzeczy oraz innych dóbr.
 • Analiza umów o roboty budowlane, tj. w przedmiocie wykonania albo zaprojektowania i wykonania robót budowlanych lub obiektu budowlanego, a także realizacji obiektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
 • Analiza umów o świadczenie usług.
 • Analiza umów koncesji oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (określającej zasady wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym).
 • Umowy podwykonawcze.
 • Obsługa podatkowa realizowanych umów.
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO; odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przystąpienie do postępowania odwoławczego) oraz przed sądami powszechnymi (skarga na orzeczenie KIO przed sądem okręgowym), we wszystkich instancjach.
 • Zmiany umów o dostawy, roboty budowlane lub usługi, umów koncesji lub umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 • Unieważnienie umów.
 • Wyjście z realizowanych projektów inwestycyjnych.
 • Kontrola prawidłowości (zgodności z prawem) przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy koncesji lub umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (np. wnioski o przeprowadzenie kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).
 • Doradztwo prawne na etapie realizacji umów o dostawy, roboty budowlane lub usługi, umów koncesji lub umów o partnerstwie publiczno-prywatnym; nadzór nad wykonaniem zawartych umów.
 • Spory sądowe i pozasądowe dotyczące umów zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniu w sprawie wyboru partnera prywatnego.
 • Postępowania kontrolne i postępowania w zakresie dyscypliny finansów publicznych.
 • Szkolenia pracowników jednostek obowiązanych stosować Prawo zamówień publicznych.
 • Spółki publiczno-prywatne.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa zamówień publicznych skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem