Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Umowy

 

I. Prawo umów - definicja

 

Prawo umów obejmuje zespół norm prawnych regulujących zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów, tj. dwustronnych czynności prawnych, składających się ze zgodnych oświadczeń woli ich stron, kreujących między nimi stosunek cywilnoprawny. W obecnym ustroju społeczno-gospodarczym umowy stanowią najważniejszy środek kształtowania stosunków międzyludzkich, zwłaszcza w ramach obrotu gospodarczego. 

 

Normy z zakresu prawa kontraktów można znaleźć w mnogiej ilości aktów normatywnych, spośród których na szczególną uwagę zasługują:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

oraz wiele innych ustaw.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa umów

 

1. Co oferujemy?

 

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w sprawach wymagających pomocy prawników, w tym adwokatów, radców prawnych czy doradców podatkowych. Pomagamy we wszystkich kwestiach prawnych z zakresu prawa umów, w szczególności kwestiach objętych przywołanymi wyżej aktami prawnymi. Stanowimy cenne wsparcie w negocjowaniu, przygotowywaniu projektów oraz opiniowaniu wszelkiego rodzaju:

 • umów nazwanych, takich jak:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa dostawy,
  • umowa kontraktacji,
  • umowa o dzieło,
  • umowa o roboty budowlane,
  • umowa o remont obiektu budowlanego,
  • umowa najmu,
  • umowa dzierżawy,
  • umowa leasingu operacyjnego,
  • umowa leasingu finansowego,
  • umowa użyczenia,
  • umowa pożyczki,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o świadczenie usług,
  • umowa agencyjna,
  • umowa komisu,
  • umowa przewozu,
  • umowa spedycji,
  • umowa ubezpieczenia,
  • umowa przechowania,
  • umowa składu,
  • umowa spółki cywilnej,
  • umowa poręczenia,
  • umowa darowizny,
  • umowa ugody,
  • umowa renty,
  • umowa dożywocia,
 • umów nienazwanych, takich jak:
  • kontrakt menadżerski,
  • umowa o zarządzanie,
  • umowa franczyzy,
  • umowa barteru,
  • umowa hostingowa,
  • umowa o nadzór autorski nad inwestycją,
  • umowa faktoringu właściwego i niewłaściwego,
  • umowa merchandisingu reklamowego,
  • umowa o zachowaniu poufności,
  • umowa upoważnienia inkaso,
  • umowa czarterowa,
  • umowa konsorcjum i inne umowy o współpracy handlowej lub realizację wspólnego przedsięwzięcia,
 • umów spółek handlowych, takich jak:
  • umowa spółki jawnej,
  • umowa spółki partnerskiej,
  • umowa spółki komandytowej,
  • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • statut spółki komandytowo-akcyjnej,
  • statut spółki akcyjnej,
 • umów przedwstępnych i przyrzeczonych,
 • umów ramowych i jednostkowych,
 • umów o świadczenie przez osobę trzecią,
 • umów o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia,
 • umów cesji wierzytelności,
 • umów przejęcia długu,
 • wzorców umownych: ogólnych warunków umów, wzorów umów, regulaminów itp.,
 • porozumień wekslowych,
 • umów o pracę,
 • umów procesowych, takich jak:
  • umowa o właściwość miejscową sądu (umowa prorogacyjna),
  • umowa ustanawiająca lub wyłączająca między stronami jurysdykcję sądów polskich (umowa derogacyjna),
  • umowa o mediację,
  • zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż).

 

Prawnicy JJK doradzają przy zawieraniu umów cywilnoprawnych bez względu na procedurę (tryb ofertowy: złożenie i przyjęcie oferty, negocjacje, list intencyjny, przetarg, aukcja, konkurs) oraz formę ich zawarcia (forma dokumentowa, zwykła forma pisemna, forma pisemna z datą pewną, forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu, forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi, forma aktu notarialnego). Mamy istotne doświadczenie w redagowaniu szeregu klauzul umownych stosowanych w obrocie gospodarczym (klauzule miejsca wykonania umowy, terminu i sposobu spełnienia świadczenia, dostarczenia materiałów i siły roboczej, wartości umowy, odpowiedzialności za szkody, czasu zawarcia umowy, przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa, wynagrodzeń kosztorysowych i ryczałtowych, wykonania zastępczego, dotyczące podwykonawstwa, zadatku i zaliczki, przejścia majątkowych praw autorskich, udzielenia licencji, dotyczące odsetek, kar umownych, nadzwyczajnej zmiany stosunków, siły wyższej, gwarancji, zabezpieczenia wekslowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, zakazu konkurencji, poufności, waloryzacyjne, umownego prawa odstąpienia, dotyczące odstępnego, salwatoryjne, języka, kosztów związanych z zawarciem umowy oraz zmian umowy).

 

Kancelarie Adwokackie i Podatkowe JJK mają niezbędne doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych dotyczących wykonywania umów, jak również w rozwiązywaniu wszelkich kwestii podatkowych związanych z zawarciem oraz wykonywaniem umów, w tym na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od darowizn (PSD), opłatach i podatkach lokalnych oraz innych.

 

Reprezentujemy Klientów z Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz innych miejsc w Polsce, w sądowych sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w sporach o roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy oraz gwarancji, a także z tytułu zapłaty zastrzeżonych kar umownych. Uzyskujemy tytuły wykonawcze, występujemy o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zastępujemy Klientów w jego toku.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa umów skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem