Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Ubezpieczenia społeczne

 

I. Prawo ubezpieczeń społecznych - defnicja

 

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje normy prawne regulujące:

 • ubezpieczenie emerytalne;
 • ubezpieczenie rentowe;
 • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa (zwane ubezpieczeniem chorobowym);
 • ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwane ubezpieczeniem wypadkowym),

w tym zwłaszcza:

 • zasady podlegania tym ubezpieczeniom;
 • zasady ustalania składek na ubezpieczenia i podstaw ich wymiaru;
 • zasady, tryb i terminy zgłoszeń do ubezpieczeń, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zasiłków z ubezpieczeń oraz opłacania składek na ubezpieczenia;
 • rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, warunki nabywania prawa do nich oraz zasady i tryb ich przyznawania.

 

W ramach zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych często wymienia się również kwestie związane z funkcjonowaniem Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Emerytur Pomostowych, a także ubezpieczenia zdrowotnego, do których to kwestii w określonym zakresie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Spośród źródeł prawa dotyczących prawa ubezpieczeń społecznych na szczególną uwagę zasługują:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin;
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych;
 • ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi? 

 

Świadczymy usługi prawne we wszelkich kwestiach objętych wymienionymi wyżej aktami prawnymi wymagających pomocy prawnika: adwokata lub radcy prawnego. Oferujemy pomoc prawną zarówno ubezpieczonym, jak i płatnikom składek, w szczególności mieszkającym lub mającym siedzibę w Krakowie, Radomiu lub Oświęcimiu. Pomagamy zwłaszcza:

 • pracownikom i pracodawcom;
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym;
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym;
 • uprawnionym do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza emerytom i rencistom.

 

2. Co oferujemy?

 

Kancelaria Adwokacka JJK obejmuje prawników specjalizujących się w udzielaniu pomocy prawnej w różnorakich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przede wszystkim w takim zakresie jak:

 • zastępowanie Klientów przed organem rentowym (Zakładem Ubezpieczeń Społecznych) i każdym innym właściwym organem administracji publicznej;
 • wnoszenie odwołań od niekorzystnych orzeczeń i decyzji ZUS do właściwych organów lub sądu ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych;
 • sporządzanie projektów podań, wniosków, odwołań, apelacji i innych pism procesowych;
 • udzielanie porad i opinii prawnych,

w takich kwestiach jak:

 • zakres podlegania ubezpieczeniom społecznym;
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych;
 • zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego;
 • ustalanie podstawy wymiaru, odprowadzanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne;
 • dochodzenie uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, renty szkoleniowej, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (w szczególności jednorazowego odszkodowania i pokrycia kosztów leczenia) oraz dodatków do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • przeliczanie wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
 • umarzanie i rozkładanie na raty należności na rzecz ZUS.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem