Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo pracy

 

I. Prawo pracy - definicja

 

Prawo pracy reguluje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców będących stronami stosunku pracy (indywidualne prawo pracy), a także prawa i obowiązki zrzeszeń pracowników i pracodawców oraz zasady partycypacji pracowniczej w zarządzaniu zakładem pracy (zbiorowe prawo pracy).

 

Źródła prawa pracy są zróżnicowane i obejmują:

 • „standardowe” rodzaje aktów prawnych, w tym:
  • Konstytucję RP,
  • prawo Unii Europejskiej,
  • umowy międzynarodowe,
  • ustawy,
  • akty wykonawcze (rozporządzenia),
 • akty prawne charakterystyczne tylko dla prawa pracy, w tym:
  • ponadzakładowe układy zbiorowe pracy,
  • ponadzakładowe porozumienia zbiorowe,
  • zakładowe układy zbiorowe pracy,
  • zakładowe porozumienia zbiorowe,
  • regulaminy,
  • statuty.

Spośród krajowych źródeł prawa pracy na szczególną uwagę zasługują:

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (stosowany na zasadzie art. 300 k.p.),
 • ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy,
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców,
 • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,
 • ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,
 • ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,
 • ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,
 • ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków,
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa pracy

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Oferujemy usługi prawne i podatkowe we wszelkich kwestiach wymagających pomocy prawnika, w szczególności adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, objętych wymienionymi wyżej aktami prawnymi, jak również aktami pokrewnymi (pragmatykami służbowymi i zawodowymi itp.), na rzecz:

 • stron umownych stosunków pracy (pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę),
 • stron pozaumownych stosunków pracy (pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru lub mianowania), w tym zwłaszcza stosunków pracy w administracji oraz służbowych stosunków pracy,
 • stron szczególnych lub atypowych stosunków pracy (młodocianych, osób świadczących pracę tymczasową za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej i innych),
 • osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia o charakterze cywilno-prawnym (osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia, umów o świadczenie usług, w tym kontraktów menedżerskich oraz umów o zarządzanie; osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, umów agencyjnych oraz umów o pracę nakładczą),
 • osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia o charakterze ustrojowo-prawnym (osób piastujących funkcje organów państwowych),
 • osób świadczących pracę w ramach niepracowniczego zatrudnienia o charakterze administracyjno-prawnym (np. funkcjonariuszy służb mundurowych),
 • osób świadczących pracę w ramach stosunków pozazatrudnieniowych (osób sprawujących określone funkcje honorowo itp.),
 • reprezentantów pracodawców lub innych podmiotów zatrudniających będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnym nieposiadającymi osobowości prawnej (członków zarządu spółek handlowych, menedżerów (dyrektorów) działających w imieniu pracodawcy, osób zatrudnionych w dziale kadr itp.),
 • organizacji pracodawców,
 • organizacji związkowych (zakładowych, ponadzakładowych czy międzyzakładowych związków zawodowych, organizacji międzyzwiązkowych, federacji oraz konfederacji organizacji związkowych),
 • podmiotów działających w branży zasobów ludzkich (HR – Human Resources) lub branży rekrutacyjnej, w tym również agencji zatrudnienia oraz agencji rekrutacyjnych,
 • agencji pracy tymczasowej,

oraz innych podmiotów potrzebujących pomocy z zakresu prawa pracy lub zagadnień pokrewnych, z siedzibą w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub innym miejscu w Polsce.

 

2. Co oferujemy?

 

W ramach indywidualnego prawa pracy Kancelaria Adwokacka JJK zapewnia obsługę prawną i podatkową między innymi w takim zakresie i w takich kwestiach, jak:

 • Audyt prawno-pacowniczy (due dilligence) oraz compliance w zakresie prawa pracy.
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, bez względu na ich rodzaj, w tym umów na okres próbny, umów na czas nieokreślony oraz umów na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, a także w innych uzasadnionych wypadkach).
 • Sporządzanie i opiniowanie projektów innych umów lub dokumentów będących podstawą pracowniczego bądź niepracowniczego zatrudnienia (kontraktów menedżerskich, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, innych umów o świadczenie usług, umów o dzieło, aktów powołania, mianowania, wyboru itp.).
 • Sporządzanie i opiniowanie innych dokumentów związanych z zatrudnieniem (informacje o warunkach zatrudnienia, zakres obowiązków pracowniczych, regulamin pracy, regulamin zatrudnienia, regulamin świadczeń socjalnych, regulamin telepracy, regulamin zwolnień grupowych, programy pracownicze, porozumienia o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy lub stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia, regulaminy wewnętrzne, w tym kodeksy etyczne oraz polityki antydyskryminacyjne, umowy o zachowaniu poufności (NDA) itp.).
 • Sprawy o nawiązanie umowy o pracę lub dopuszczenie pracownika do pracy, a także o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz odwołanie pracownika do sądu pracy w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę.
 • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.
 • Praca tymczasowa, działalność agencji pracy tymczasowej oraz innych agencji zatrudnienia.
 • Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników.
 • Monitoring, ochrona prywatności oraz danych osobowych pracowników oraz kandydatów na pracowników.
 • Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 Kodeksu pracy) oraz inne formy transferu (przejęcia) pracowników przez innych pracodawców.
 • Restrukturyzacja zatrudnienia.
 • Praca w szczególnych warunkach.
 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy (postępowania kontrolne przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną).
 • Zasady i przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej itp., zasady dotyczące obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy, maszyn i innych urządzeń technicznych, profilaktyczna ochrona zdrowia, środki ochrony indywidualnej, służba BHP i inne).
 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe (postępowanie w razie wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, roszczenia wynikające z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej).
 • Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (organizacja system szkoleń, ramowa umowa szkoleniowa, wnioski szkoleniowe, umowy lojalnościowe itp.).
 • Czas pracy (normy i wymiar czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, prawo do odpoczynku, praca w porze nocnej, praca w niedzielę i święta, urlopy wypoczynkowe i urlopy bezpłatne, oddawanie dni wolnych pracownikom i inne).
 • Zatrudnienie pracowników w formie telepracy (porozumienia w sprawie telepracy, aneksy do umów o pracę, informacje o warunkach zatrudnienia w zakresie telepracy, zasady ochrony danych, kontrola telepracownika itp.).
 • Elastyczne (nietypowe) formy zatrudnienia lub wykonywania pracy (umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie, praca zdalna/mobilna).
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem (warunki świadczenia pracy przez pracownice w ciąży, urlop macierzyński i ojcowski, urlop wychowawczy itp.)
 • Roszczenia o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy, sądowe ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, sprostowanie (uzupełnienie) świadectwa pracy lub odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą (systemy wynagradzania i premiowania pracowników, świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy, odprawa rentowa lub emerytalna, odprawa pośmiertna i inne).
 • Dochodzenie roszczeń pieniężnych ze stosunku pracy (sprawy o zapłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należnej odprawy i innych roszczeń pracowniczych).
 • Reprezentacja w postępowaniu pojednawczym.
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika.
 • Ogłoszenie upadłości pracodawcy a sytuacja prawna pracowników; roszczenia pracownicze w postępowaniu upadłościowym; świadczenia należne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).
 • Zakaz konkurencji (umowa o zakazie konkurencji w trakcie i po zakończeniu stosunku pracy, klauzule konkurencyjne, ustalanie odszkodowania za okres obowiązywania zakazu konkurencji).
 • Naruszenie zasady równego traktowania (dyskryminacja) w zatrudnieniu.
 • Mobbing.
 • Powierzanie pracownikom mienia firmowego, w tym zwłaszcza samochodów służbowych.
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy; odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone (w tym wspólna odpowiedzialność materialna pracowników).
 • Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników (stosowanie kar porządkowych lub dyscyplinarnych, sprzeciw pracownika oraz jego rozpoznanie przez pracodawcę, wniosek do sądu pracy o uchylenie kary porządkowej itp.).
 • Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Potrącenia i egzekucja z wynagrodzenia pracownika.
 • Ochrona trwałości stosunków pracy.
 • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy.
 • Rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem.
 • Postępowanie sądowe w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy: powództwo o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, odszkodowanie oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy).
 • Rozwiązanie umów o pracę bez wypowiedzenia (w tym również zwolnienie dyscyplinarne).
 • Postępowanie sądowe w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia (powództwo o przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, odszkodowanie oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
 • Szczególne zasady rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe oraz zwolnienia indywidualne).
 • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Pracownicze plany kapitałowe.
 • Pracownicze spory sądowe i pozasądowe w zakresie niewymienionym powyżej.

 

W ramach zbiorowego prawa pracy kancelarie prawne JJK świadczą pomoc prawną i podatkową między innymi w takim zakresie i w takich kwestiach, jak:

 • Zakładanie, rejestracja oraz funkcjonowanie związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.
 • Rokowania zbiorowe.
 • Ponadzakładowe i zakładowe układy zbiorowe pracy.
 • Protokoły dodatkowe do układów zbiorowych pracy.
 • Porozumienia o stosowaniu układów zbiorowych pracy oraz inne ponadzakładowe i zakładowe porozumienia zbiorowe.
 • Wpis układu zbiorowego pracy do rejestru.
 • Wszczynanie i rozwiązywanie zbiorowych sporów pracy (mediacje i arbitraż, prawo do strajku, akcje protestacyjne i inne).
 • Partycypacja pracowników w zarządzaniu zakładem pracy (funkcjonowanie rad pracowników, samorządów pracowniczych itp.).

 

Prowadzimy szkolenia dla pracowników oraz pracodawców, jak również świadczymy kompleksową pomoc prawną w dziedzinach prawa związanych z prawem pracy, w tym zwłaszcza w obszarze prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa pracy skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem