Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Prawo karne gospodarcze

 

I. Prawo karne gospodarcze - defnicja

 

Prawo karne gospodarcze stanowi dziedzinę prawa karnego materialnego obejmującą przestępstwa gospodarcze (tzw. white-collar crimes), a więc czyny zabronione pod groźbą kary, których fundamentalnym przedmiotem ochrony jest obrót gospodarczy. Normy prawa karnego gospodarczego dotyczą kwestii odpowiedzialności karnej między innymi za: pranie pieniędzy, oszustwo klasyczne, oszustwo kredytowe, oszustwo licznikowe, wyłudzenie odszkodowania, nadużycie zaufania, lichwę, zmowę przetargową, piractwo komputerowe, plagiat, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie tajemnicy bankowej, naśladownictwo, organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej, a nawet łapownictwo czy sprzedajność.

 

Zasadniczy katalog przestępstw gospodarczych został uregulowany w Rozdziałach XXXVI i XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny („Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym”, „Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi”). Ponadto szczególne typy przestępstw gospodarczych znajdują się w konkretnych ustawach z zakresu obrotu gospodarczego. Należą do nich takie ustawy jak:

 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
 • ustawa dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

oraz wiele innych.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa karnego gospodarczego

 

1. Co oferujemy?

 

Adwokaci JJK oferują pomoc prawną we wszelkich sprawach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio prawa karnego gospodarczego. Zastępujemy Klientów w charakterze obrońców oskarżonych lub pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych o przestępstwa stypizowane w wymienionych wyżej ustawach, bez względu na:

 • rodzaj przestępstwa gospodarczego ze względu na osobę pokrzywdzonego, w tym w sprawach o:
  • przestępstwa przeciwko interesowi przedsiębiorcy,
  • przestępstwa przeciwko interesowi konsumenta,
  • przestępstwa przeciwko interesowi wierzyciela,
  • przestępstwa przeciwko interesom instytucji finansowych,
  • przestępstwa przeciwko interesom emitentów papierów wartościowych,
 • rodzaj przestępstwa gospodarczego ze względu na osobę sprawcy, w tym w sprawach o:
  • przestępstwa konsumentów,
  • przestępstwa przedsiębiorców,
  • przestępstwa menedżerów,
  • przestępstwa pracowników,
 • obszar obrotu gospodarczego, w którym zostało popełnione przestępstwo gospodarcze, w tym w sprawach z zakresu:
  • obrotu ubezpieczeniowego,
  • obrotu sportowego,
  • obrotu giełdowego,
  • obrotu bankowego,
  • obrotu funduszowego,
  • obrotu instrumentami finansowymi,
  • obrotu monopolowego Skarbu Państwa,
  • obrotu dokumentacji gospodarczej,
  • obrotu konsumenckiego,
 • miejsce prowadzenia postępowania karnego (w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub innym miejscu w Polsce),
 • charakter strony postępowania karnego skarbowego, w tym na rzecz:
  • oskarżonego (podejrzanego lub podejrzewanego),
  • oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego),
 • rodzaj organu procesowego, przed którym prowadzone jest postępowanie: przed sądami powszechnymi (sądami rejonowymi, sądami okręgowymi oraz sądami apelacyjnymi), przed jednostkami organizacyjnymi Prokuratury (Prokuraturą Krajową, prokuraturą regionalną, prokuraturą okręgową, prokuraturą rejonową) oraz przed organami ścigania (Policją, Strażą Graniczną, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Żandarmerią Wojskową), a nadto przed Sądem Najwyższym.

 

Oprócz reprezentacji Klientów w postępowaniach karnych, Kancelaria Adwokacka JJK oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach postępowań wewnętrznych, a zwłaszcza:

 • pomoc w prowadzeniu wewnętrznych postępowań sprawdzających,
 • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego i jego ocenie pod kątem wartości dowodowej w ewentualnym procesie karnym,
 • doradztwo zmierzające do minimalizacji ryzyka nadużyć w obrocie gospodarczym.

 

W toku prowadzonych spraw współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, w szczególności z ekspertami w zakresie:

 • informatyki śledczej,
 • ekonomii,
 • rzeczoznawstwa majątkowego.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem