Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Postępowanie administracyjne

 

I. Prawo postępowania administracyjnego - definicja

 

Prawo postępowania administracyjnego normuje:

 • postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej, a więc w drodze jednostronnego i władczego aktu organu administracyjnego kształtującego sytuację prawnego konkretnego adresata,
 • postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych, o których mowa powyżej,
 • postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń,
 • nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie administracyjne (tzw. ogólne lub jurysdykcyjne postępowanie administracyjne) jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Poszczególne kwestie z zakresu odnośnego postępowania uregulowane zostały szczegółowo również w ustawach z zakresu prawa administracyjnego, do których zastosowanie ma Kodeks postępowania administracyjnego (np. w Prawie budowlanym). Przepisy szczególne mogą również normować tzw. szczególne postępowania administracyjne, do których zalicza się np. postępowanie podatkowe lub postępowania, do których stosuje się Ordynację podatkową.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie postępowania administracyjnego

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Świadczymy adwokacką pomoc prawną na rzecz podmiotów występujących w jakimkolwiek charakterze w ramach postępowań administracyjnych, w tym na rzecz:

 • stron postępowania (wnioskodawców i innych podmiotów, których interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, a także ich następców procesowych),
 • uczestników postępowania na prawach strony (organizacji samorządowych, zawodowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych),
 • przedstawicieli ustawowych,
 • pełnomocników nieprofesjonalnych,
 • świadków,
 • biegłych.

 

2. Co oferujemy?

 

Nasi adwokaci świadczą usługi prawne polegające na udzielaniu opinii i porad prawnych z zakresu postępowania administracyjnego, jak również wykonywaniu na rzecz Klientów zastępstwa procesowego, tj. występowaniu w charakterze ich pełnomocników procesowych, dokonujących wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych (sporządzających i składających wnioski, odwołania oraz inne pisma procesowe, reprezentujących Klientów na rozprawach administracyjnych itp.).

 

Doradzamy lub zastępujemy Klientów w każdym postępowaniu administracyjnym, bez względu na:

 • miejsce prowadzenia postępowania (w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu lub innym miejscu w Polsce);
 • dziedzinę prawa administracyjnego, którego dotyczy postępowanie;
 • rodzaj organu procesowego, przed którym prowadzone jest postępowanie, w tym przed: organami administracji publicznej, innymi organami państwowymi oraz innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw indywidualnych; organami każdego rzędu (stopnia) i w każdej instancji; centralnymi organami administrującymi poza administracją rządową, organami centralnej administracji rządowej (ministrami, komitetami, organami centralnymi itp.) oraz terenowej administracji rządowej (wojewodami, podmiotami wojewódzkiej administracji zespolonej i niezespolonej), organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, innymi organami nadrzędnymi lub sprawującymi nadzór nad działalnością organów administracji publicznej, organami państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, organami organizacji społecznych oraz odpowiednimi organami wyższego stopnia lub naczelnymi organami tych organizacji, a w razie ich braku - organami państwowymi sprawującymi nadzór nad ich działalnością;
 • rodzaj postępowania, w tym zwłaszcza w:
  • ogólnym postępowaniu administracyjnym (jurysdykcyjnym), w tym również w postępowaniu uproszczonym,
  • postępowaniu o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu administracji publicznej,
  • postępowaniu w sprawach o wydawanie zaświadczeń,
  • postępowaniu w sprawach skarg i wniosków,
  • postępowaniu w sprawach petycji,
  • postępowaniu w sprawach nakładania kar pieniężnych (karno-administracyjne),
  • postępowaniu dyscyplinarnym
  • postępowaniu z zakresu europejskiej współpracy administracyjnej;
  • postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • przedmiot ogólnego postępowania administracyjnego, w tym w szczególności w postępowaniach z zakresu:

  • prawa budowlanego,
  • prawa wodnego,
  • prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prawa o gospodarce nieruchomościami,
  • prawa o ochronie środowiska,
  • ubezpieczeń społecznych,
  • prawa drogowego,
  • prawa sanitarnego;
 • etap postępowania: w postępowaniu rozpoznawczym, postępowaniu zabezpieczającym oraz wykonawczym; w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji (postępowaniu zainicjowanym odwołaniem lub wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo zażaleniem); w postępowaniach w sprawach zakończonych decyzją ostateczną, w tym w postępowaniu o wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji oraz w przedmiocie uchylenia, zmiany lub wygaśnięcia decyzji.

 

Oferujemy pomoc prawną także w postępowaniu sądowym z zakresu kontroli działalności administracji publicznej, tj. w postępowaniu prowadzącym na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (postępowaniu sądowo-administracyjnym), uczestnictwo w którym nierzadko wymaga pomocy ze strony profesjonalnego prawnika, w szczególności adwokata lub radcy prawnego.

 

Kancelaria Adwokacka JJK świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów występujących w jakimkolwiek charakterze w ramach wskazanego postępowania, w tym na rzecz:

 • stron postępowania (skarżących oraz organów, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w tym również współuczestników procesowych oraz następców procesowych),
 • uczestników postępowania na prawach strony (organizacji samorządowych, zawodowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych),
 • przedstawicieli ustawowych,
 • pełnomocników nieprofesjonalnych.

 

Udzielamy opinii i porad prawnych z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, jak również wykonujemy na rzecz Klientów usługi zastępstwa procesowego, tj. występujemy w charakterze ich pełnomocników procesowych, dokonujących wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem.

 

Doradzamy lub zastępujemy Klientów w każdym postępowaniu sądowo-admnistracyjnym, bez względu na:

 • miejsce prowadzenia postępowania;
 • rodzaj sądu administracyjnego, przed którym prowadzone jest postępowanie, a więc zarówno przed wojewódzkim sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • przedmiot postępowania, w tym w sprawach skarg na:
  • decyzje administracyjne;
  • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;
  • postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;
  • inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego Kodeksie postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;
  • pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;
  • akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;
  • akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w powyżej, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;
  • bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania,

a także w sprawach:

  • sprzeciwu od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, oraz o spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej;
  • o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności;
  • w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach;
 • etap postępowania: w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji (zainicjowanym skargą kasacyjną lub zażaleniem) oraz w postępowaniu w sprawie sprzeciwu od zarządzeń i postanowień referendarza sądowego; w postępowaniach po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie, w tym w postępowaniu o wznowienie postępowania oraz w postępowaniu ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie postępowania administracyjnego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem