Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Podatki

 

I. Prawo podatkowe - definicja

 

Prawo podatkowe obejmuje zespół norm prawnych regulujących całokształt stosunków pomiędzy państwem oraz jednostką, których przedmiotem jest obowiązek podatkowy. Podatek stanowi świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o charakterze przymusowym, nieodpłatnym i bezzwrotnym, służące realizacji zadań publicznych. Podstawowe elementy konstrukcyjne podatków może określać wyłącznie ustawa lub akty o wyższej randze prawnej (umowy międzynarodowe, źródła prawa europejskiego). Pozostałe kwestie dotyczące obowiązków podatkowych mogą być uregulowane również w innych aktach prawnych, w tym zwłaszcza w rozporządzeniach lub uchwałach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

 

W zakresie „rodzimych” źródeł prawa podatkowego na szczególną uwagę zasługują regulacje zawarte w:

 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
 • ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe,
 • ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym,
 • ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,
 • ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
 • ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych,
 • ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa podatkowego

 

1. Do kogo kierujemy nasze usługi?

 

Zespół JJK obejmuje wykwalifikowanych prawników, w tym zwłaszcza licencjonowanego doradcę podatkowego, ale również adwokatów, uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej we wszelkich kwestiach prawnych wynikających z wyżej wskazanych aktów prawnych na rzecz:

 • podatników,
 • płatników,
 • inkasentów,
 • następców prawnych podatników, płatników i inkasentów, w tym:
  • osób prawnych zawiązanych (powstałych) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych lub osobowych i kapitałowych spółek handlowych,
  • osób prawnych łączących się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych),
  • osób prawnych zawiązanych (powstałych) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,
  • osobowych spółek handlowych zawiązanych (powstałych) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, spółki kapitałowej lub stowarzyszenia utworzonego w wyniku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego,
  • banków utworzonych przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część,
  • jednoosobowych spółek kapitałowych powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • spółek niemających osobowości prawnej, do których osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa,
  • osób prawnych przejmujących lub osób prawnych powstałych w wyniku podziału, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
  • nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa,
  • spadkobierców lub zapisobierców, którzy otrzymali należne im zapisy,
 • osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe, w tym:
  • rozwiedzionych małżonków podatników,
  • członków rodziny podatników,
  • nabywców przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
  • jednoosobowych spółek kapitałowych powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  • spółek niemających osobowości prawnej, do których osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału swoje przedsiębiorstwo,
  • osób firmujących działalność gospodarczych podatników,
  • właścicieli, samoistnych posiadaczy, użytkowników wieczystych, wynajmujących, wydzierżawiających, leasingodawców lub innych uprawnionych do rzeczy lub praw majątkowych pozostających z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w związku, o którym mowa w art. 114 § 2 Ordynacji podatkowej,
  • dzierżawców lub użytkowników nieruchomości,
  • wspólników oraz byłych wspólników spółek cywilnych, jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy spółek komandytowych albo komandytowo-akcyjnych,
  • członków zarządu i byłych członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółek akcyjnych lub spółek akcyjnych w organizacji, pełnomocników oraz byłych pełnomocników lub wspólników spółek w organizacji,
  • członków organów zarządzających innych niż spółki osób prawnych,
  • członków zarządu lub osób działających na rzecz stowarzyszeń,
  • likwidatorów spółek oraz innych osób prawnych,
  • osób prawnych przejmujących lub osób prawnych powstałych w wyniku podziału (osób nowo zawiązanych),
  • gwarantów lub poręczycielu, których zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ podatkowy,
  • podatników VAT odpowiadających za zobowiązania podatkowe innych podmiotów,
  • pełnomocników, o których mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o VAT,
  • zarządców sukcesyjnych lub faktycznych,

oraz na rzecz każdego podmiotu potrzebującego pomocy podatkowej na terenie Krakowa, Radomia, Oświęcimia lub innego miejsca w Polsce.

 

2. Co oferujemy?

 

Świadczymy kompleksową pomoc prawno-podatkową polegającą zwłaszcza na:

 • udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 • udzielaniu pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych;
 • udzielaniu pomocy w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych;
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

 

Kancelaria Podatkowa JJK zapewnia kompleksową obsługę podatkową w zakresie podatków VAT, PIT, CIT, PCC, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz innych, w szczególności w takim zakresie i w takich kwestiach jak:

 • Audyt (due diligence) podatkowy.
 • Ustalanie i wymiar zobowiązań podatkowych.
 • Opodatkowanie grup kapitałowych.
 • Działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.
 • Łączenie, podziały i przekształcenia spółek.
 • Restrukturyzacja.
 • Struktury podatkowe.
 • Ocena podatkowa transakcji gospodarczych, w tym transakcji asset deal i transakcji na udziałach (aporty itp.).
 • Strukturyzacja i rozliczenia transakcji.
 • Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów.
 • Nabywanie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw.
 • Zakres opodatkowania.
 • Indywidualne interpretacje podatkowe.
 • Opinie zabezpieczające.
 • Rezydencja podatkowa.
 • Planowanie i optymalizacja podatkowa.
 • Ceny transferowe (polityka i dokumentacja podatkowa, kontrola i postępowanie w zakresie cen transferowych)
 • Ocena i zarządzanie ryzykiem podatkowym.
 • Przeglądy i compliance podatkowy.
 • Unikanie opodatkowania, nadużycie praw, obejście prawa podatkowego (GAAR).
 • Umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
 • Unijne przepisy podatkowe.
 • Exit tax.
 • Podatek u źródła.
 • Delegowanie pracowników.
 • Ulgi i dotacje.
 • Zwrot i nadpłata podatku.
 • Działalność badawczo-rozwojowa.
 • Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.
 • Odpowiedzialność członków zarządu (menadżerów) za zobowiązania podatkowe spółek i innych jednostek organizacyjnych.
 • Czynności sprawdzające, kontrola skarbowa oraz celno-skarbowa.
 • Postępowanie podatkowe przed organami podatkowymi (organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym zwłaszcza naczelnikami urzędów skarbowych i celno-skarbowych oraz dyrektorami izb administracji skarbowej), w zakresie:
  • podatków,
  • opłat,
  • niepodatkowych należności budżetowych (budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe,
  • opłaty skarbowej,
  • opłat, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
  • innych spraw podatkowych należących do właściwości organów podatkowych;
 • Reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym w przedmiocie decyzji i innych aktów administracyjnych dotyczących obowiązków podatkowych, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 • Obrona w sprawach karno-skarbowych przed sądami powszechnymi.

 • Zapobieganie oszustwom podatkowym.

 • Postępowania zabezpieczające.

 • Egzekucja zaległości podatkowych.

 • Ewidencja podatkowa; zagadnienia z zakresu rachunkowości i księgowości.

 • Raportowanie podatkowe.

 • Szkolenia pracowników kadrowych itp.

 

3. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa podatkowego skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem