Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Odszkodowania

 

I. Prawo odszkodowań - definicja

 

Odszkodowania są świadczeniami należnymi poszkodowanemu za wyrządzenie szkody. Prawo odszkodowań stanowi zespół norm prawnych określających prawne podstawy zapłaty odszkodowania na rzecz uprawnionego oraz przebieg postępowania związanego z jego dochodzeniem. 

 

Zasadniczym aktem normatywnym regulującym kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej oraz instytucje z nią związane jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Ponadto zagadnienia zawiązane z odpowiedzialnością odszkodowawczą regulują inne akty normatywne, a zwłaszcza:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,
 • ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • ustawa z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawa z dnia 15 maja 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 • ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

oraz wiele innych ustaw.

 

II. Usługi Kancelarii JJK w zakresie prawa odszkodowań

 

1. Co oferujemy?

 

Jako adwokaci specjalizujemy się w świadczeniu usług prawnych w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dokonujemy rzetelnej oceny prawnej konkretnego zdarzenia mającego stanowić podstawę zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, opracowujemy strategię dalszego postępowania i zapewniamy jej wdrożenie. Doradzamy i występujemy jako pełnomocnicy w postępowaniach, których przedmiotem jest odpowiedzialność odszkodowawcza zwłaszcza z tytułu:

 • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zobowiązania),
 • wypadków i kolizji drogowych,
 • uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
 • pogorszenia lub utraty rzeczy,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • zakażenia szpitalnego,
 • naruszenia dóbr osobistych,
 • niesłusznego zatrzymania, tymczasowego aresztowania lub skazania,
 • szkody wyrządzonej przewlekłym rozpoznaniem sprawy cywilnej lub karnej,
 • niezgodnego z prawem wydania prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji,
 • niezgodnego z prawem wydania lub niewydania aktu normatywnego,
 • naruszenia autorskich praw majątkowych,
 • naruszenia praw do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych,
 • naruszenia praw do znaków towarowych i oznaczeń geograficznych,
 • naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji,
 • szkody, którą strona umowy poniosła przez to, że zawarła ją nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu przez organ osoby prawnej albo przez pełnomocnika (falsus procurator, tzw. rzekomy pełnomocnik),
 • naruszenia prawa do firmy,
 • uchylenia się przez organizatora aukcji albo przetargu od zawarcia umowy,
 • uchylenia się od zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • rozpoczęcia lub prowadzenia negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy,
 • naruszenia tajemnicy negocjacji,
 • naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej,
 • niewłaściwego korzystania z gruntu,
 • zużycia, pogorszenia lub utraty przedmiotów spadkowych,
 • szkody górniczej,
 • szkody wywołanej produktem niebezpiecznym,
 • szkody wyrządzonej przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu wprawianego w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.),
 • szkody wyrządzonej przez zwierzęta,
 • niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego stosunku pracy,
 • z tytułu wygaśnięcia umowy o pracę ze względu na śmierć pracodawcy,
 • naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • mobbingu,
 • szkody wyrządzonej pracodawcy, w tym również za mienie powierzone pracownikowi,
 • wypadków przy pracy.

 

Usługi  prawników z Kancelarii Adwokackich JJK adresowane są do każdego poszkodowanego, niezależnie od:

 • miejsca wystąpienia szkody lub zdarzenia prowadzącego do jej wystąpienia, tj. w Krakowie, Radomiu, Oświęcimiu oraz w każdym innym miejscu w Polsce,
 • podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym do uprawnionych:
  • z umowy, w tym z tytułu zastrzeżonej kary umownej, zadatku, rękojmi, ubezpieczenia, zwłoki w wykonaniu umowy oraz w innych wypadkach odpowiedzialności kontraktowej,
  • z czynu niedozwolonego (deliktu),
 • związku poszkodowanego ze szkodą, w tym do:
  • bezpośrednio poszkodowanych,
  • pośrednio poszkodowanych (np. osób najbliższych dla zmarłego),
 • związku obowiązanego do zapłaty szkody ze zdarzeniem powodującym jej wystąpienie, a więc w stosunku do:
  • podmiotu, który szkodę bezpośrednio wyrządził,
  • podżegacza,
  • pomocnika,
  • podmiotu, który świadomie skorzystał ze szkody,
 • charakteru szkody, w tym doznających szkody:
  • na mieniu,
  • na osobie,
 • formy naprawienia szkody, w tym domagających się jej naprawienia przez:
  • przywrócenie stanu poprzedniego,
  • zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

Znajomość prawa ubezpieczeniowego oraz specyfiki funkcjonowania zakładów oraz towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych pozwala nam działać skutecznie praktycznie w każdej sprawie o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, bez względu na wysokość szkody oraz doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Każdą sprawę prowadzimy kompleksowo na etapie:

 • postępowania likwidacyjnego (przed ubezpieczycielem),
 • postępowania sądowego,
 • postępowania egzekucyjnego.

 

2. Gdzie świadczymy usługi?

 

Nasze usługi w zakresie prawa odszkodowań skierowane są przede wszystkim do klientów z obszaru Krakowa, Radomia, Oświęcimia oraz okolicznych miejscowości - tam bowiem posiadamy swoje biura. Nie oznacza to jednak, że nie pomagamy podmiotom z innych miast lub rejonów Polski. Dostępne formy komunikacji zdalnej oraz niematerialny charakter usług prawniczych umożliwiają ich świadczenie w istocie bez ograniczeń terytorialnych.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem