Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Polityka prywatności (Użytkownicy Strony)

W związku z funkcjonowaniem strony internetowej jjk-law.pl (zw. dalej „Stroną” lub „Stroną JJK”) możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane, w tym dane osobowe (zw. dalej „danymi”). Bez obaw! Będziemy to robić zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zw. dalej „RODO”, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zależy nam na Twojej prywatności! Z tego też powodu przygotowaliśmy istotne informacje dotyczące zbierania i przetwarzana danych użytkowników Strony JJK (zw. dalej „Użytkownikami” lub osobno „Użytkownikiem”), które przedstawiamy poniżej:

 

1. Podmioty prowadzące Stronę

 

Stronę JJK współprowadzą:

a) Wojciech Jaciubek, adwokat i doradca podatkowy (13566), prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Wojciech Jaciubek, ul. Świętokrzyska 14/44, 30-015 Kraków, NIP: 7681774863; tel. 604-940-111, e-mail: jaciubek@jjk-law.pl;

b) Szymon Janiga, adwokat, prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacka adw. Szymon Janiga, Rynek Główny 12/32, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492335481; tel. 664-429-484, e-mail: janiga@jjk-law.pl;

c) Przemysław Kupiec, adwokat, prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacka adw. Przemysław Kupiec, ul. Młodzianowska 147, 26-612 Radom, NIP: 7962989408; tel. 660-383-112; e-mail: kupiec@jjk-law.pl

- zw. dalej „Współprowadzącymi” lub z osobna „Współprowadzącym”.

 

2. Zakres danych zbieranych za pośrednictwem Strony

 

Za pośrednictwem Strony mogą być zbierane dane:

 

a) podawane przez Użytkownika dobrowolnie przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie (zw. dalej „Formularzem kontaktowym”), obejmujące:

  • imię i nazwisko
  • firmę, pod którą prowadzi działalność,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail,
  • lokalizacja, w której poszukuje pomocy prawnej,
  • inne dane dotyczące jego osoby, podane w treści wiadomości przesyłanej przy użyciu Formularza kontaktowego;

b) pozyskiwane od Użytkownika automatycznie po wejściu na Stronę, w tym za pośrednictwem plików cookies, obejmujące w szczególności informacje o adresie IP oraz dokonywanych przez Użytkownika czynnościach na Stronie.

 

3. Dane podawane przez Użytkownika dobrowolnie (pkt 2 lit. a)

 

[Administrator danych]

Administratorem danych podawanych przez Użytkownika dobrowolnie (pkt 2 lit. a) jest poszczególny Współprowadzący, któremu dane zostały udostępnione, przy czym wiadomości kierowane do określonych w Formularzu kontaktowym lokalizacji otrzymują w odniesieniu do:

a) Krakowa: Wojciech Jaciubek (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a)

b) Radomia: Przemysław Kupiec (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. c),

c) Oświęcimia: Szymon Janiga (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. b),

chyba że inaczej zaznaczono w wiadomości zwrotnej.

 

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych]

Dane Użytkownika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów poszczególnego Współprowadzącego w postaci marketingu świadczonych przez niego usług, w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem korzystania z funkcjonalności strony w postaci Formularza kontaktowego oraz nawiązania w tej drodze kontaktu ze Współprowadzącym.

 

W przypadku wskazania przez Użytkownika w Formularzu kontaktowym numeru telefonu, nawiązanie z nim kontaktu telefonicznego przez Współprowadzącego uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika zgody na taką formę komunikacji, a to poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu kontaktowym.

 

[Odbiorcy danych]

Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z poszczególnym Współprowadzącym na podstawie umów. Dane Użytkownika nie będą przekazywane odbiorcom z państw trzecich (mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią), z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz współprowadzących usługi informatyczne, zapewniających adekwatność ochrony danych osobowych do RODO, w tym Google oraz Microsoft.

 

[Okres przechowywania danych]

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu marketingu usług świadczonych przez Współprowadzącego, w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego, oraz przez okres roku od dnia zakończenia tego procesu.

 

4. Dane pozyskiwane od Użytkownika automatycznie (pkt 2 lit. b)

 

[Administrator danych]

Administratorami danych pozyskiwanych od Użytkownika automatycznie (pkt 2 lit. b) są wszyscy Współprowadzący jako współadministratorzy, którzy jednocześnie uzgodnili, że:

a) za realizację wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa w odniesieniu do każdego Użytkownika, w szczególności obowiązków aktualnych w przypadku wykonania przez Użytkownika przysługujących mu praw, będzie odpowiadać Wojciech Jaciubek (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a);

b) funkcję osoby kontaktowej we wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników będzie pełnić Wojciech Jaciubek (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a).

 

Niezależnie od tego Użytkownik może wykonywać przysługujące mu prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współprowadzących.

 

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych]

Dane Użytkownika będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współprowadzących w postaci analizy sposobu funkcjonowania Strony na potrzeby jej optymalizacji i zapewnienia stabilnego działania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Pozyskanie danych jest związane z funkcjonowaniem Strony. Użytkownik ma wpływ na udostępnienie Współprowadzącym jego danych, decydując o wejściu na Stronę JJK, a także konfigurując ustawienia lub funkcjonalności przeglądarki internetowej, z której korzysta.

 

[Odbiorcy danych]

Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z poszczególnym Współprowadzącym na podstawie umów. Dane Użytkownika nie będą przekazywane odbiorcom z państw trzecich (mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią), z wyjątkiem podmiotów świadczących na rzecz współprowadzących usługi informatyczne, zapewniających adekwatność ochrony danych osobowych do RODO, w tym Google oraz Microsoft.

 

[Okres przechowywania danych]

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym zwłaszcza przez okres ich wykorzystywania w celach analitycznych.

 

5. Prawa Użytkownika

 

Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do danych,

b) otrzymania kopii danych,

c) sprostowania (poprawiania, uzupełniania) danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych,

f) ograniczenia przetwarzania danych,

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Celem skorzystanie z praw, o których mowa w pkt a-g, należy skontaktować się z:

a) Współprowadzącym będącym administratorem danych (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a-c) – w odniesieniu do danych podawanych przez Użytkownika dobrowolnie (pkt 2 lit. a),

b) Współprowadzącym będącym współadministratorem pełniącym funkcję osoby kontaktowej (Wojciech Jaciubek; dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a) – w odniesieniu do danych pozyskiwanych od Użytkownika automatycznie (pkt 2 lit. b).

Administrator danych lub współadministrator będący osobą kontaktową przeanalizuje zasadność żądania Użytkownika zgłoszonego w wykonaniu praw, o których mowa w pkt a-g, oraz niezwłocznie poinformuje Użytkownika o sposobie jego załatwienia.

 

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

6. Pliki cookies

 

Strona JJK wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowa informacja o plikach cookies została zamieszczona w zakładce Standardy/Informacje prawne/Informacja o cookies (link).

 

7. Google Analytics

 

Strona JJK korzysta z Google Analytics, stanowiącego internetowe narzędzie do analizy statystyk stron internetowych, wykorzystujące w swym działaniu pliki cookies. Użytkownik może wyłączyć możliwość wykorzystywania jego danych w Google Analytics poprzez instalację dodatku do przeglądarki dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

8. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Dane Użytkowników nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

9. Media społecznościowe i odesłania

 

Strona JJK zawiera odesłania do profili Współprowadzących na portalu Facebook oraz LinkedIn (zw. dalej „Portalami” lub osobno „Portalem”) oraz funkcjonalności umożliwiające dzielenie się na Portalach treściami zamieszczanymi na Stronie w zakładce Blog. Strona może również zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. Skorzystanie z tych odesłań lub funkcjonalności zależy wyłącznie od woli Użytkownika. Współprowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za ochronę danych Użytkownika w ramach poszczególnego Portalu lub strony internetowej podmiotu trzeciego.

 

10. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania oraz przetwarzania danych Użytkowników, należy skontaktować się z wybranym Współprowadzącym (dane kontaktowe: jak w pkt 1 lit. a-c).

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem