Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Polityka prywatności (Klienci)

W związku z wykonywaniem działalności w zakresie świadczenia usług prawnych i podatkowych pod wspólnym brandem „JJK” możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe (zw. dalej „danymi”) kontaktujących się z nami osób fizycznych, aktualnych, byłych lub potencjalnych klientów, jak również ich reprezentantów (zw. dalej łącznie „Klientami”, a z osobna „Klientem”). Będziemy to robić zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – zw. dalej „RODO”, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zależy nam na prywatności naszych Klientów! Z tego też powodu przygotowaliśmy poniżej istotne informacje dotyczące zbierania i przetwarzana ich danych w toku naszej działalności:

 

1. Zakres zbieranych danych

 

W toku działalności każdego prawnika zrzeszonego w „JJK” (zw. dalej „Prawnikiem JJK”, a łącznie „Prawnikami JJK”) mogą być przez niego zbierane dane osobowe Klientów, pozyskane w każdy legalny sposób, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek etapie wzajemnych interakcji, w tym:

  • imię i nazwisko,
  • firma, pod którą prowadzi działalność,
  • miejsce zamieszkania,
  • adres korespondencyjny,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • nr telefonu służbowego,
  • adres e-mail,
  • stanowisko pracy,
  • inne dane dotyczące osoby Klienta.

 

Podanie wyżej wskazanych danych przez Klienta ma charakter dobrowolny; niektóre z nich mogą być również pozyskane z dostępnych źródeł (np. rejestru sądowego). W braku podania danych przez Klienta lub niewyrażenia zgody na ich pozyskanie z innych źródeł, Prawnik JJK nie będzie mógł nawiązać i utrzymywać kontaktu z Klientem, względnie prowadzić dotyczącą go sprawę, co może doprowadzić do braku możności świadczenia na rzecz Klienta lub na rzecz reprezentowanego przez niego podmiotu usług prawnych lub podatkowych.

 

2. Administrator danych

 

Brand „JJK” oznacza wspólne przedsięwzięcie prawników prowadzących działalność w formie odrębnych kancelarii. Każdy z nich działa samodzielnie, w ścisłej współpracy organizacyjnej i merytorycznej. Wobec tego administratorem danych określonego Klienta w konkretnym przypadku będzie ten Prawnik JJK, z którym Klient nawiązał kontakt lub który świadczy bądź świadczył na rzecz Klienta usługi prawne lub podatkowe.

 

Dane kontaktowe poszczególnych Prawników JJK są następujące:

a) Wojciech Jaciubek, adwokat i doradca podatkowy (13566), prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacko-Podatkowa Wojciech Jaciubek, ul. Świętokrzyska 14/44, 30-015 Kraków, NIP: 7681774863; tel. 604-940-111, e-mail: jaciubek@jjk-law.pl;

b) Szymon Janiga, adwokat, prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacka adw. Szymon Janiga, Rynek Główny 12/32, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492335481; tel. 664-429-484, e-mail: janiga@jjk-law.pl;

c) Przemysław Kupiec, adwokat, prowadzący działalność pod firmą JJK Kancelaria Adwokacka adw. Przemysław Kupiec, ul. Młodzianowska 147, 26-612 Radom, NIP: 7962989408; tel. 660-383-112; e-mail: kupiec@jjk-law.pl.

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 

Dane Klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do:

a) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów poszczególnego Prawnika JJK w postaci marketingu świadczonych przez niego usług, utrzymania kontaktu lub relacji gospodarczych z Klientem, a także możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) wykonania umowy o świadczenie usług na rzecz Klienta lub podjęcia na jego żądanie określonych działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (np. wystawienia faktury VAT) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

4. Odbiorcy danych

 

Dane Klienta mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z poszczególnym Prawnikiem JJK na podstawie umów. Dane Klienta nie będą przekazywane odbiorcom z państw trzecich (mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Szwajcarią), z wyjątkiem podmiotów świadczących na ich rzecz usługi informatyczne, zapewniających adekwatność ochrony danych osobowych do RODO, w tym Google oraz Microsoft.

 

5. Okres przechowywania danych

 

Dane Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do:

a) dnia zakończenia procesu marketingu usług przez Prawnika JJK oraz przez okres roku od tego dnia,

b) wykonania zawartej z Klientem umowy, wypełnienia przez Prawnika JJK wszystkich obowiązków prawnych, a także przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

c) utrzymywania kontaktu lub relacji gospodarczych z Klientem, jeśli następuje to po upływie okresów, o których mowa w pkt a i b.

 

6. Prawa Klienta

 

Klient ma prawo do:

a) dostępu do danych,

b) otrzymania kopii danych,

c) sprostowania (poprawiania, uzupełniania) danych,

d) przenoszenia danych,

e) usunięcia danych,

f) ograniczenia przetwarzania danych,

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Celem skorzystanie z praw, o których mowa w pkt a-g, należy skontaktować się Prawnikiem JJK będącym administratorem danych (dane kontaktowe: jak w pkt 2 lit. a-c), który przeanalizuje zasadność żądania Klienta zgłoszonego w wykonaniu swych praw oraz niezwłocznie poinformuje go o sposobie jego załatwienia.

 

Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

7. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 

Dane Klienta nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

8. Kontakt

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zbierania oraz przetwarzania danych Klienta, należy skontaktować się z administratorem tych danych (dane kontaktowe: zob. pkt 2 lit. a-c).

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem