Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

adw. Wojciech Jaciubek

Z dniem 30 kwietnia 2016 r. wszedł w życie art. 172 § 3 Kodeks cywilnego, przewidujący istotne ograniczenie w nabywaniu własności nieruchomości przez zasiedzenie. Ograniczenie to dotyczy znacznego zakresu nieruchomości rolnych, w odniesieniu do których termin zasiedzenia przypada na dzień 30 kwietnia 2019 r. lub późniejszy.

 

Nieruchomości rolne to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

Jeśli dokonujesz oceny możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez zasiedzenie, zwróć szczególną uwagę na nieruchomości, w odniesieniu do których spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. powierzchnia nieruchomości wynosi co najmniej 0.3 ha,
  2. powierzchnia danej nieruchomości wraz z wszystkimi innymi należącymi do Ciebie nieruchomościami rolnymi nie przekracza 300 ha użytków rolnych,
  3. co najmniej 70% powierzchni nieruchomości nie stanowią grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami,
  4. nieruchomość nie jest położona na obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne,
  5. nieruchomość nie jest drogą wewnętrzną,
  6. nieruchomość nie wchodzi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  7. termin zasiedzenia nieruchomości przypada na dzień 30 kwietnia 2019 r. lub późniejszy.

 

Nieruchomości rolne spełniające wszystkie warunki, o których mowa powyżej, mogą być nabyte przez zasiedzenie wyłącznie przez rolnika indywidualnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Rolnikiem tym jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz zamieszkująca od co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 

Szczegółowe reguły dotyczące ustalania i wykazywania statusu rolnika indywidualnego zawarte zostały w przepisach art. 6 i 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

 

Masz problem z zakresu prawa rzeczowego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat i doradca podatkowy. Przygodę z praktyką prawniczą rozpoczął w 2011 roku i kontynuuje ją do teraz, dzieląc życie zawodowe między Kraków i Radom. W swej pracy największą wagę przykłada do pogłębionej analizy prawnej. Ma duże doświadczenie w sprawach z obszaru prawa rzeczowego, w tym zwłaszcza w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem