Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Zapis windykacyjny na rzecz osoby prawnej a podatek

adw. Wojciech Jaciubek

Tematem niniejszego artykułu są konsekwencje podatkowe zapisu windykacyjnego uczynionego na rzecz osoby prawnej. Skutki podatkowe zapisu ustanowionego w odniesieniu do osoby fizycznej zostały przedstawione w poprzednim wpisie.

 

Podobnie jak w przypadku zapisu windykacyjnego na rzecz osoby fizycznej, omówione poniżej kwestie podatkowe dotyczą chwili śmierci spadkodawcy, kiedy to „uaktywnia” się właściwy skutek zapisu, tj. nabycie przez zapisobiercę oznaczonych rzeczy lub praw majątkowych. Samo sporządzenie testamentu zawierającego zapis windykacyjny nie rodzi jeszcze żadnych konsekwencji na gruncie podatkowym.

 

Przedstawione poniżej uwagi należy odnieść również do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wyposażonych w zdolność prawną (tzw. ułomnych osób prawnych), traktowanych przez poszczególne ustawy podatkowe tak jak osoby prawne.

 

 

SPIS TREŚCI:

 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

2. Podatek od spadków i darowizn

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

4. Podatek od towarów i usług (VAT)

5. Ordynacja podatkowa

 

 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 

[Przychód zapisobiercy]

 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość rzeczy lub praw otrzymanych przez osobę prawną tytułem zapisu windykacyjnego stanowić będzie dla niej przychód. Jako taki będzie on miał wpływ na wysokość dochodu zapisobiercy opodatkowanego podatkiem CIT.

 

[Wysokość przychodu]

 

Wartość otrzymanych przez zapisobiorcę rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

 

[Odpisy amortyzacyjne]

 

Jeżeli rzeczy lub prawa nabyte przez osobę prawną z tytułu zapisu windykacyjnego kwalifikują się jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, wskazane składniki majątkowe będą podlegać amortyzacji. Wartość początkową danych rzeczy lub praw stanowić będzie ich wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa pomiędzy podmiotem obciążonym oraz uprawnionym z tytułu zapisu określi tę wartość w niższej wysokości.

 

[Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przedmiotu zapisu windykacyjnego]

 

W przypadku odpłatnego zbycia rzeczy lub praw nabytych przez zapisobiercę, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia danych składników majątkowych będzie wartość przychodu pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku CIT. Przy określaniu wysokości kosztu uzyskania przychodów należy uwzględnić aktualizację dokonaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Podatek od spadków i darowizn

 

Podatek uregulowany ustawą o podatku od spadków i darowizn może być nałożony wyłącznie na osoby fizyczne. Osoby prawne nie podlegają wskazanemu podatkowi.

 

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

 

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie obejmuje swym zakresem testamentów, w tym testamentu zawierającego zapis windykacyjny. Tym samym interesujący nas zapis nie zrodzi żadnych skutków w podatku PCC.

 

4. Podatek od towarów i usług (VAT)

 

W ocenie Autora niniejszego artykułu, w niektórych sytuacjach zapis windykacyjny może rodzić obowiązek podatkowy w podatku VAT. Zasadniczo będzie tak wtedy, gdy spadkodawca wykonywał samodzielnie działalność gospodarczą, a przedmiotem zapisu uczyniono towary należące do przedsiębiorstwa spadkodawcy, w odniesieniu do których przysługiwało mu, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przeniesienie własności na podstawie zapisu windykacyjnego może być wówczas traktowane tak, jak odpłatna dostawa towarów.

 

W zakresie sposobu rozliczenia podatku należnego w podatku VAT w przypadku śmierci podatnika – zob. wpis dotyczący skutków podatkowych zapisu windykacyjnego na rzecz osoby fizycznej.

 

5. Ordynacja podatkowa

 

Podobnie jak w przypadku zapisu windykacyjnego uczynionego na rzecz osoby fizycznej, zachodzą wątpliwości, czy w zakresie ograniczonym do wartości otrzymanego zapisu zapisobierca ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.

 

Niewątpliwie jednak zapisobierca ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania lub zaległości podatkowe podmiotu trzeciego, jeśli przedmiotem zapisu windykacyjnego będą pewne kategorie rzeczy lub praw (np. przedsiębiorstwo). Wobec tego każdy zapis windykacyjny powinien być poddany analizie podatkowej uwzględniającej specyfikę jego przedmiotu.

 

 

Konkludując, zapis windykacyjny uczyniony na rzecz osoby prawnej:

- stanowi dla zapisobiercy przychód w podatku CIT;

- nie podlega podatkowi od spadków i darowizn;

- nie podlega podatkowi PCC;

- w niektórych sytuacjach może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT;

- może rodzić odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania lub zaległości podatkowe innych podmiotów.

 

 

Masz problem z zakresu prawa podatkowego lub spadkowego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat i doradca podatkowy. Przygodę z praktyką prawniczą rozpoczął w 2011 roku i kontynuuje ją do teraz, dzieląc życie zawodowe między Kraków i Radom. W swej pracy największą wagę przykłada do pogłębionej analizy prawnej. Jako licencjonowany doradca podatkowy zmaga się z licznymi problemami z obszaru prawa podatkowego.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem