Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Uporczywe niewpłacanie podatku

adw. Szymon Janiga

Bardzo częstym zjawiskiem społecznym jest brak zapłaty podatku w terminie. Przeciwdziałaniu tego typu zachowaniom podatników służy między innymi art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. W przepisie tym spenalizowane zostało wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niewpłacaniu przez podatnika podatku w terminie.

 

Każdy brak zapłaty podatku w terminie świadczy o naruszeniu normy podatkowej, nie każde jednak takie zachowanie pozwala na przypisanie odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. Dla przypisania takowej odpowiedzialności konieczne jest, by niewpłacanie podatku przez podatnika miało charakter uporczywy.

 

W praktyce pojęcie "uporczywości" bywa błędnie interpretowane przez finansowe organy postępowania przygotowawczego oraz sądy, a to bardzo często prowadzi do niesprawiedliwych rozstrzygnięć, których konsekwencją jest orzeczenie podatnikowi grzywny w wymiarze od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Na czym polega zatem odnośna „uporczywość”?

 

Z uporczywym niewpłacaniem podatku w terminie mamy do czynienia dopiero przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek:

1. stan niewpłacania podatku powinien trwać przez dłuższy czas (przesłanka obiektywna); z reguły polega to na wstrzymywaniu się z zapłatą przez minimum trzy miesiące lub płaceniu podatku w sposób nieregularny bądź też w kwotach znacznie niższych od należnych;

2. podatnik ma negatywny stosunek do realizacji obowiązku zapłaty podatku w terminie (przesłanka subiektywna), wyrażający się zwłaszcza w nieustępliwości, chęci postawienia na swoim, podtrzymywaniu własnego stanowiska na przekór ewentualnym próbom jego zmiany.

Por. uchwałę Sądu Najwyższego z 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75 (OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86).

 

Innymi słowy odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe z art. 57 § 1 k.k.s. jest wykluczona w sytuacji:

  • jednorazowego zaniechania zapłaty podatku terminie, lub
  • braku obiektywnej możliwości zapłaty podatku w terminie.

 

Najczęstszym przykładem braku obiektywnej możliwości zapłaty podatku w terminie jest brak środków pieniężnych na pokrycie zobowiązania fiskalnego. Należy jednak pamiętać, że sam brak środków finansowych nie będzie stanowić wystarczającej podstawy do wyłączenia odpowiedzialności za omawiane wykroczenie skarbowe, jeśli stan ten został w sposób zawiniony spowodowany przez podatnika. Istotne jest bowiem, aby deficyt finansowy miał charakter niezawiniony (np. wywołany został kryzysem gospodarczym lub inną niezawinioną sytuacją losową).

 

Ocena braku uporczywości wymaga zbadania wszelkich okoliczności sprawy i zestawienia ich z modelem racjonalnie postępującego podatnika, w tym przedsiębiorcy. W sytuacjach bardzo wątpliwych warto zasięgnąć opinii prawnej, w szczególności adwokata lub doradcy podatkowego. Pozwoli to uniknąć wydania niesłusznego wyroku, zapadłego nierzadko bez przeprowadzenia rozprawy.

 

 

Masz problem z zakresu prawa karnego skarbowego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat w Oświęcimiu. Na rynku usług prawniczych funkcjonuje nieprzerwanie od 2013 roku. W wykonywaniu zawodu adwokata kieruje się zawsze rzetelnością, sumiennością i lojalnością wobec klientów. Jako praktyk zmaga się z licznymi problemami z obszaru prawa karnego skarbowego.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem