Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

adw. Szymon Janiga

W poprzednich wpisach nasza uwaga poświęcona została roszczeniom, jakie towarzyszą kupującemu w związku z wystąpieniem wady fizycznej rzeczy sprzedanej. Niniejszy wpis adresowany jest do sprzedawców, przepisy kodeksu cywilnego przewidują bowiem nie tylko rozwiązania obejmujące odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego, ale również zasady dochodzenia przez sprzedawcę roszczeń od jego poprzedników, a więc producentów, dystrybutorów, hurtowników etc., a to w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej (tzw. regres sprzedawcy). Zasady te mają charakter bezwzględny i zostały określone w przepisach art. 5761-5765 k.c.

 

Przesłanki powstania roszczenia regresowego sprzedawcy

 

Z regresem sprzedawcy mamy do czynienia wówczas, gdy na skutek wykonania przez konsumenta (przedsiębiorcy chronionego jak konsument) uprawnień z rękojmi przy sprzedaży, sprzedawca poniósł koszty, a rzecz sprzedana była wadliwa w związku z działaniem lub zaniechaniem poprzedniego sprzedawcy albo gdy poprzednik sprzedawcy wadę zataił. Dotyczy to następujących wad:

 1. brak właściwości, które rzecz powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem,
 2. brak właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego producent, jego przedstawiciel, osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się za producenta,
 3. wydanie rzeczy w stanie niezupełnym,
 4. nieprawidłowość instrukcji montażu i uruchomienia rzeczy.

 

Poza tym nie chodzi w tym zakresie o dowolnego poprzednika, ale o poprzedniego sprzedawcę rzeczy. Roszczenie regresowe nie przysługuje więc wobec agentów, przewoźników czy przedstawicieli podzespołów.

 

Zasadniczą i fundamentalną przesłanką odpowiedzialności poprzedniego sprzedawcy jest szkoda w szczególności w postaci:

 • kosztów faktycznie poniesionych przez sprzedawcę, tj. związanych z wymianą rzeczy, usunięciem wady, demontażem, transportem lub ponownym montażem,
 • kwoty, o którą została obniżona cena,
 • utraconych korzyści.

 

Termin przedawnienia

 

Roszczenie regresowe sprzedawcy podlega szczególnym zasadom przedawnienia. Przede wszystkim przedawnia się stosunkowo szybko, bo już z upływem 6 miesięcy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w momencie poniesienia kosztów przez sprzedawcę, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta (przedsiębiorcy chronionego jak konsument).

 

Jeżeli okazałoby się, że sprzedawca bezskutecznie dochodził roszczeń regresowych względem jednego z poprzedników, to wówczas jego roszczenie wobec pozostałych poprzedników łańcucha dystrybucji nie może przedawnić się przed upływem 6 miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające powództwo stało się prawomocne.

 

Wybór reżimu odpowiedzialności

 

Odpowiedzialność regresowa nie wyłącza możliwości dochodzenia przez sprzedawcę żądania naprawienia szkody na innych podstawach, o czym stanowi art. 5763 k.c. W konsekwencji sprzedawca może realizować swoje roszczenia bądź to na zasadach ogólnych z tytułu odpowiedzialności kontaktowej (art. 471 i n. k.c.) lub odpowiedzialności deliktowej (art. 415 i n. k.c.) bądź też z tytułu samej rękojmi z art. 558 § 1 k.c., o ile takowa nie została wyłączona lub uprawnienia z niej wynikające nie zostały przeniesione na konsumenta (przedsiębiorcę chronionego jak konsument).

 

Podsumowanie

 

Roszczenie regresowe sprzedawcy:

 1. ma charakter bezwzględny, co oznacza że odpowiedzialności z art. 5761c. nie można wyłączyć ani ograniczyć,
 2. powstaje z chwilą wygenerowania kosztów dotyczących realizacji uprawnień konsumenta (przedsiębiorcy chronionego jak konsument) z rękojmi przy sprzedaży,
 3. dotyczy wad, które związane są z działaniami lub zaniechaniami poprzednich sprzedawców, w tym z zatajeniem przez nich wady,
 4. co do zasady przedawnia się w ciągu 6 miesięcy od dnia poniesienia przez sprzedawcę kosztów,
 5. nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na innych zasadach odpowiedzialności, w tym nawet samej rękojmi.

 

 

Masz problem z zakresu prawa umów? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat w Oświęcimiu. Na rynku usług prawniczych funkcjonuje nieprzerwanie od 2013 roku. W wykonywaniu zawodu adwokata kieruje się zawsze rzetelnością, sumiennością i lojalnością wobec klientów. Jako praktyk zmaga się z licznymi problemami z obszaru prawa umów.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem