Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji przy sprzedaży

adw. Szymon Janiga
Niejednokrotnie przy zawarciu umowy sprzedaży kupujący dowiaduje się, że w razie wystąpienia określonej wady w zakupionej rzeczy lub jej elemencie przysługuje mu „gwarancja”. Wbrew powszechnemu mniemaniu, pojęcie to nie jest tożsame z omawianą w poprzednich wpisach odpowiedzialnością z tytułu rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji następuje bowiem na podstawie odrębnego reżimu prawnego, którego zasady zostały określone w przepisach art. 577-581 k.c.
 
 
SPIS TREŚCI:
 
 
 

1. Przesłanki odpowiedzialności z tytułu gwarancji

 
Podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest jej udzielenie kupującemu przez określony podmiot. Chociaż ustawa nie ogranicza kręgu podmiotów, które mogą udzielić gwarancji, to w obrocie cywilnoprawnym najczęściej mamy do czynienia z gwarancją handlową (udzieloną przez sprzedawcę) oraz z gwarancją fabryczną (udzieloną przez producenta). Samo zaś udzielenie gwarancji następuje w drodze przyjęcia przez kupującego dokumentu obejmującego oświadczenie gwaranta. Odnotować wypada przy tym, że gwarancja ma charakter akcesoryjny, albowiem odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest uzależniona od istnienia ważnej umowy sprzedaży.
 

2. Obowiązki i zakres odpowiedzialności gwaranta

 
Treść obowiązków gwaranta uzależniona jest od treści jego oświadczenia gwarancyjnego. Z reguły obowiązki te są bardzo zbliżone do obowiązków sprzedawcy, o których była już mowa przy okazji omawiania reżimu odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Aktualizują się one w razie ujawnienia wady fizycznej rzeczy w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym, a jeżeli tego terminu brak – w ciągu 2 lat, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu. Obowiązki te polegają zasadniczo na:
a) zwrocie zapłaconej ceny,
b) wymianie rzeczy,
c) naprawie rzeczy,
lub zapewnieniu innych usług.
 
Podkreślić wypada, że jeżeli oświadczenie gwarancyjne przewiduje kilka przemiennych obowiązków gwaranta, to co do zasady o wyborze sposobu świadczenia decyduje nie kupujący, ale gwarant. Zobowiązanie gwaranta ma jednak charakter obiektywny i rodzi odpowiedzialność za skutek, a więc za skuteczną naprawę rzeczy, o której można mówić, gdy zostanie przywrócona pełna sprawność rzeczy objętej gwarancją (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 grudnia 2010 r., VI ACa 356/10).
 
Zakres odpowiedzialności gwaranta określa w pierwszej kolejności treść oświadczenia gwarancyjnego. Jeżeli nie stanowi ono inaczej, to gwarant odpowiada jedynie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. W takim wypadku nie odpowiada więc za wadę wywołaną czynnikami zewnętrznymi. Domniemywa się jednak, że wada powstała z przyczyn wewnętrznych. Z kolei ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na gwarancie. Gwarant, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności, musi więc udowodnić, że wada rzeczy powstała z przyczyn zewnętrznych.
 

3. Treść i forma oświadczenia gwarancyjnego

 
Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli rzecz jest wprowadzana do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno być sporządzone w języku polskim. 
 
Takie oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje do wykonania uprawnień z tytułu gwarancji. Do takich informacji zaliczono w art. 577(1) § 2 k.c.:
a) nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
b) czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej,
c) uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
d) stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 
Uchybienia w zakresie omówionej wyżej treści nie wpływają ani na ważność oświadczenia gwarancyjnego, ani też nie pozbawiają wynikających z niego uprawnień.
 
Ważność i skuteczność oświadczenia gwarancyjnego nie jest uzależniona od zachowania jakiejkolwiek formy szczególnej; może być złożone nawet w reklamie. Uprawniony z gwarancji może jednak żądać potwierdzenia tak złożonego oświadczenia na piśmie lub innym trwałym nośniku (dokumencie gwarancyjnym).
 

4. Obowiązki sprzedawcy 

 
Sprzedawca może, aczkolwiek nie musi być jednocześnie gwarantem. Jak już była o tym mowa, gwarancji może w zasadzie udzielić dowolny podmiot, np. producent. W związku z tym na sprzedawcy spoczywają szczególne obowiązki. Po pierwsze, ma on obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego wraz ze sprzedaną rzeczą. Po drugie, przy wydaniu rzeczy sprzedawca powinien sprawdzić zgodność oznaczeń rzeczy z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, a ponadto stan plomb i innych zabezpieczeń umieszczonych na rzeczy.
 

5. Wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji

 
Wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji, uprawniony powinien dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania rzeczy. Koszty dostarczenia rzeczy pokrywa gwarant. Czasem jednak okoliczności sprawy mogą przemawiać za tym, że wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Dotyczy to np. rzeczy wielkogabarytowych.
 
Z reguły termin, w którym gwarant powinien uczynić zadość swojemu obowiązkowi, określa oświadczenie gwarancyjne. Jeżeli oświadczenie tego terminu nie wskazuje, to zobowiązanie gwaranta powinno być wykonane w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego. Następnie gwarant zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania rzeczy.
 

6. Bieg terminu gwarancji po wykonaniu obowiązków gwaranta

 
W razie dostarczenia przez gwaranta uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, to omawiana reguła dotyczy jedynie wymienionej części rzeczy.
 
W innych przypadkach termin gwarancji przedłuża się o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

 

 

Masz problem z zakresu prawa umów? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat w Oświęcimiu. Na rynku usług prawniczych funkcjonuje nieprzerwanie od 2013 roku. W wykonywaniu zawodu adwokata kieruje się zawsze rzetelnością, sumiennością i lojalnością wobec klientów. Jako praktyk zmaga się z licznymi problemami z obszaru prawa umów.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem