Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a podatek

adw. Wojciech Jaciubek

W poprzednim artykule scharakteryzowano instytucję tzw. zapisu bankowego (czy inaczej: dyspozycji wkładem na wypadek śmierci), na podstawie której posiadacz rachunku bankowego (tzw. wkładca) kieruje do banku polecenie, by po jego śmierci bank wypłacił określonej osobie (tzw. beneficjentowi) oznaczoną kwotę pieniężną. Beneficjentem zapisu może być małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo.

 

W niniejszym wpisie omówione zostaną aspekty podatkowe zapisu bankowego.

 

1. Podatek od spadków i darowizn

 

Nabycie przez beneficjenta środków pieniężnych tytułem zapisu bankowego podlega podatkowi od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
 
W praktyce jednak obowiązek zapłaty podatku z tytułu zapisu bankowego może nie powstać, z uwagi na zwolnienie podatkowe, o którym mowa w przepisach art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizny. Podmioty mogące być beneficjentami dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wchodzą też do tzw. zerowej grupy podatkowej. Oznacza to, że nabycie przez nich środków pieniężnych tytułem zapisu bankowego jest zwolnione z podatku, o ile tylko:
 
a) zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci wkładcy (na formularzu SD-Z2), a jeżeli dowiedzieli się o nabyciu po tym terminie – zgłoszą to nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu, a także uprawdopodobnią fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu, oraz
 
b) gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – udokumentują otrzymanie przedmiotu zapisu bankowego dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
 
Obowiązek zgłoszenia, o którym mowa powyżej, nie obejmuje przypadków, gdy:
1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł, lub
2) zapis bankowy dokonany został w formie aktu notarialnego (co w praktyce raczej się nie zdarza - do dokonania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wystarczające jest oświadczenie posiadacza rachunku złożone w zwykłej formie pisemnej).
 
Jeśli beneficjent nie skorzysta w terminie z opisanego wyżej zwolnienia podatkowego, nabycie przedmiotu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według reguł właściwych dla I grupy podatkowej.

 

2. Pozostałe

 

Zapis bankowy nie rodzi skutków podatkowych w innych podatkach. W szczególności do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn nie stosuje się ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że zapis bankowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT. Podobnie dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie jest objęta ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Masz problem z zakresu prawa umów lub prawa podatkowego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat i doradca podatkowy. Przygodę z praktyką prawniczą rozpoczął w 2011 roku i kontynuuje ją do teraz, dzieląc życie zawodowe między Kraków i Radom. W swej pracy największą wagę przykłada do pogłębionej analizy prawnej. Jako licencjonowany doradca podatkowy zmaga się z licznymi problemami z obszaru prawa podatkowego.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem